top of page

Política de privacidad

Responsable

FLEMING LC2 FISIOTERAPIA S.L.P.

CIF B67087908

C/ Doctor Fleming, num. 21, local 2, Esc. B, 08017, Barcelona

 

Contacte

Telf: 93.209.40.19

 

DPD

laiacasals@live.com

 

Finalitat

1) Consultes i sol·licituds d'informació de tercers: Donar resposta a la sol·licitud plantejada.

2) Reserva de cita.

 

Legitimació

1) Consultes i sol·licituds d'informació de tercers: Interès legítim d’atenció a l’interessat i consentiment explícit al formulari de contacte.

2) Reserva de cita: Interès legítim d’atenció a l’interessat i consentiment explícit al formulari de contacte.

 

Conservació

La informació demanada de la persona interessada serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes, complert el termini esmentat es procedirà a la destrucció de la informació. A la segona capa informativa es detallen els terminis de conservació de la informació en relació a diferents matèries.

 

Procedència

1) Consultes i sol·licituds d'informació de tercers: El mateix interessat o el seu representant legal.

2) Reserva de cita: El mateix interessat o el seu representant legal.

 

Destinataris

Aquestes dades seran tractades per “Laia Casals”. Compartim les vostres dades amb prestadors de serveis que ens ajuden o donen suport (encarregats del tractament), amb els quals s'ha celebrat el preceptiu contracte en els termes de l'article 28 del RGPD.

 

Transferències internacionals

No realitzem transferències internacionals amb les vostres dades.

 

Drets

Accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades personals, com s'explica al corresponent apartat.

 

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en el desglossament d'apartats que us presentem a continuació (segona capa informativa).

 

 

Informació general

Aquesta Política de Privadesa té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals: el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d'aquestes dades, (d'ara endavant RGPD); i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant LOPDGDD).

 

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la vostra autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les vostres dades personals, per la qual cosa a continuació, us indiquem tots els detalls del vostre interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les vostres dades i quins són els vostres drets.

 

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i els mitjans del tractament de dades personals.

 

Us informem que FLEMING LC2 FISIOTERAPIA S.L.P. (d'ara endavant “Laia Casals”) és la titular de la web laiacasals.com, amb CIF B67087908 i adreça al C/ Doctor Fleming, num. 21, local 2, Esc. B, 08017, Barcelona. Podeu contactar per correu electrònic a laiacasals@live.com o bé telefònicament al 93.209.40.19.

 

Les dades personals que se sol·licitin, si s’escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular dels mateixos, d'ara endavant l'interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D'altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

 

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

 

La persona titular de les dades serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, si aquest fos necessari i conforme als aspectes següents.

 

Finalitat. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

La informació personal que ens faciliti a través dels correus electrònics i formularis es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas no es destinarà o utilitzarà per a altres finalitats, ni es lliurarà a terceres persones sense el seu consentiment, d'acord amb els principis del RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Per complir les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per protegir les dades personals que ens facilitin, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d'aquestes dades personals.

 

A continuació, detallem els usos i finalitats previstes:

1) Consultes i sol·licituds d'informació de tercers: Donar resposta a la sol·licitud plantejada.

2) Reserva de cita.

 

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La recollida i el tractament de les vostres dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

 

1) Consultes i sol·licituds d'informació de tercers: Interès legítim d’atenció a l’interessat i consentiment explícit al formulari de contacte.

2) Reserva de cita: Interès legítim d’atenció a l’interessat i consentiment explícit al formulari de contacte.

 

Conservació. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Utilitzem les vostres dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats indicades anteriorment. A continuació, us detallem el temps que conservem les dades:

 

A títol informatiu es recullen els terminis de conservació de la informació en relació amb diferents matèries:

 

DOCUMENT

TERMINI

REF.  LEGAL

Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social

4 anys

Article 21 del Real Decreto Legislatiu 5/2000, de 4 de agosto, por el que s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sanciones en l’Ordre Social

Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils

6 anys

Art. 30 Codi de Comerç

Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals

4 anys

Articles 66 a 70 Llei General Tributaria

Dades per l’enviament d’informació sobre serveis

Mentre l’interessat no sol·liciti la  supressió

No aplicable

Dades de persones que han contactat

Mentre no sol·liciti la supressió

No aplicable

Històries Clíniques

15 anys

Lleu 16/2010, de 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació relatius a la salut, l'autonomia del pacient i la documentació clínica

 

Procedència. Com hem obtingut les vostres dades?

 

Visitar la web de “Laia Casals” no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

 

“Laia Casals” prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

 

A continuació, us indiquem la procedència de les dades:

1) Consultes i sol·licituds d'informació de tercers: El mateix interessat o el seu representant legal. Al formulari es sol·licitarà el nom complert i l’adreça de correu electrònic.

2) Reserva de cita: El mateix interessat o el seu representant legal. Al formulari es sol·licitarà el nom complert i l’adreça de correu electrònic.

 

Mesures de seguretat. Què fem per protegir les vostres dades?

“Laia Casals” adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privadesa de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

Entre altres, destaquen les mesures següents:

· Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

· Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

· Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.

· Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

 

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Aquestes dades seran tractades per “Laia Casals”. Compartim les vostres dades amb prestadors de serveis que ens ajuden o donen suport (encarregats del tractament), amb els quals s'ha celebrat el preceptiu contracte en els termes de l'article 28 del RGPD.

 

No realitzem transferències internacionals amb les vostres dades personals.

 

Drets. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

La normativa vigent de protecció de dades us empara en una sèrie de drets en relació amb l'ús que donem a les vostres dades personals. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser exercits pel titular de les dades, amb la comprovació prèvia de la seva identitat.

 

A continuació, us indiquem quins són els drets que us assisteixen:

· Sol·licitar l'accés a les vostres dades personals

· Sol·licitar la rectificació de les vostres dades

· Sol·licitar la supressió o eliminació de les vostres dades (dret a «l'oblit»)

· Limitar o oposar-se a l'ús que donem a les vostres dades

· Dret a la portabilitat de les vostres dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.

· Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment

· Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant de l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

 

Com podeu exercir els vostres drets?

Per a l'exercici dels vostres drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del vostre consentiment, podeu fer-ho de la manera següent:

 

Presencialment o per correu electrònic a:

FLEMING LC2 FISIOTERAPIA S.L.P.

CIF B67087908

laiacasals@live.com

 

A més dels drets que us assisteixen, si creieu que les vostres dades no s'estan demanant o tractant d'acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, podreu realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control, les dades de contacte de les quals indiquem a continuació:

 

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C/ Jorge Juan, 6. 28001, Madrid.

Email: info@agpd.es

Telèfon: 912663517

Web: https://www.agpd.es

 

Consentiment i acceptació

L'acceptació del present document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes.

bottom of page